Hunstman - Creative Engineering

12/07/2018 - Author : Karen Nguyen

Trong gần 50 năm, tại hơn 100 quốc gia, 10.000 cộng sự của Huntsman đã sử dụng khoa học và sự khéo léo để tạo ra những đổi mới đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người.

Sản phẩm chúng tôi phân phối: Araldite: Keo Epoxy

Back to top

Contact us